Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
A+ R A-

Op?acalno?? fotowoltaiki

Zasadniczo urz?dzenie fotowoltaiczne instalowane jest rwnolegle do istniej?cego przy??cza do sieci publicznej. Mwimy tutaj o urz?dzeniach fotowoltaicznych pracuj?cych w trybie rwnoleg?ym do sieci. Poniewa? w Polsce nie wypracowano jeszcze ostatecznego modelu dotacji pr?du solarnego, zatem przedstawimy Pa?stwu do?wiadczenia z praktyki w Austrii, ktre w wi?kszym lub mniejszym stopniu b?d? wykorzystywane rwnie? w polskim modelu ustawy na ten temat.
W Austrii istniej? 2 mo?liwo?ci zastosowania urz?dze? fotowoltaicznych pracuj?cych w trybie rwnoleg?ym do sieci, wykorzystuj?ce prawnie usankcjonowane dotacje:
  • pe?na akumulacja wyprodukowanej energii w sieci publicznej ( ustawa - OSG2012).
Ten model wchodzi w gr? dla urz?dze? PV o minimalnej mocy co najmniej 5 kWp, co odpowiada powierzchni PV ok. 35 m. Akumulowanie ca?ej energii elektryczne produkowanej przez urz?dzenie PV w sieci publicznej jest w ca?ej Austrii uregulowane prawnie. W ustawie dotycz?cej pr?du ekologicznego w Austrii powiedziane jest, ?e ta ca?kowita akumulacja wyprodukowanego pr?du ma miejsce przez 13 lat na bazie zdefiniowanej taryfy. Z wyprodukowanej energii elektrycznej mo?liwie wszystkopowinno by?dostarczone do sieci publicznej, poniewa? ka?da wyprodukowana kWh przynosi czyst? gotwk?. Pa?stwa gospodarstwo domowe dalej zasilane jest jednak w energi? elektryczn? z sieci, poniewa? si? to bardzo op?aca.
  • akumulacja energii nadmiarowej i dotacja inwestycji
Je?eli wykorzystywany jest wariant dotacji inwestycji, to wi?ksza cz??? wykorzystywanego przez urz?dzenie PV pr?du powinna by? wykorzystana na w?asne potrzeby. Jedynie energia, ktra w czasie jej produkcji nie mo?e by? wykorzystana, oddawana jest do sieci publicznej i wtedy mowa jest o tzw. akumulacji energii nadmiarowej. Im wi?cej pr?du z fotowoltaiki zu?ywane jest na w?asne potrzeby, tym mniej zu?ywa si? go z sieci publicznej, a zatem lepiej op?aca si? on ekonomicznie w?a?cicielowi urz?dzenia.
Dla urz?dze? PV o mocy do 5 kWp odpowiada to urz?dzeniu o maksymalnej powierzchni ok. 35 m, ktre to modu?y instalowane s? na budynkach mieszkalnych. I w takim wypadku istnieje mo?liwo?? dotacji inwestycji z funduszy klimatycznych i energetycznych. Taka dotacja przyznawana jest podczas maj?cej raz w roku akcji dotacyjnej. Maksymalna warto?? dotacji ograniczona jest do 30 % kosztw nabycia. Maksymalna warto?? dotacji wynika z danego programu dotacyjnego.

Przyk?ad akumulacji energii nadmiarowej w sieci publicznej
Urz?dzenie PV ENERGETICA o mocy 4,32 kWp

zu?ycie w?asne 30% zu?ycie w?asne 50% zu?ycie w?asne 80%
wynik roczny produkcji urz?dzenia * 4880 kWh
koszty brutto ??cznie z monta?em ** 13 000 euro
dotacja inwestycji (np. "PV 2011") 3900 euro
koszty inwestycji 9100 euro
w?asne zu?ycie energii 1464 kWh 2440 kWh 3904 kWh
oszcz?dno?ci wynikaj?ce ze zu?ycia w?asnego 293 euro 488 euro 780 euro
akumulacja energii nadmiarowej 3416 kWh 2440 kWh 976 kWh
ca?kowite roczne oszcz?dno?ci 600 euro 708 euro 868 euro
czas amortyzacji 15 lat 13 lat 10 lat

* przyj?ty wynik roczny rozumiany jako przyk?ad
** bez kosztw zezwole?, kosztw finansowania, kosztw obs?ugi urz?dzenia oraz kosztw ubezpieczenia

Pewny zysk

Od d?u?szego czasu Rz?d i Sejm pracuj? w Polsce nad stworzeniem pakietu prawnego, ktrego celem by?oby dokonanie zwrotu w polskiej gospodarce energi?. Maj? powsta? fundusze, ktre b?d? finansowa?y energi? sprzedawan? przez r?nej wielko?ci producentw urz?dze? solarnych, mi?dzy innymi ma?ych urz?dze? umieszczanych na dachu domu, czy innego budynku. W zale?no?ci od miejsca, gdzie znajduje si? urz?dzenie fotowoltaiczne, od jego wielko?ci i rodzaju oraz metody jego finansowania, urz?dzenie Energetica powinno zamortyzowa? si? w ci?gu 8 do 11 lat i po tym czasie przynosi? zysk. Dok?adniejsz? kalkulacj? pomog? stworzy? Pa?stwu nasi fachowcy przy uwzgl?dnieniu wszystkich potencjalnych kosztw i warto?ci produkcji.

Silna niezale?no??

Obok mo?liwo?ci sprzeda?y 100% wyprodukowanej energii na bazie dotowanych stawek, powinno op?aca? si? w Polsce rwnie? produkowa? pr?d ze S?o?ca do w?asnych potrzeb. Przy rosn?cych wci?? cenach energii i jednocze?nie rosn?cym g?odzie energetycznym ?wiata nale?y przyj??, ?e ten trend b?dzie kontynuowany w przysz?o?ci. Buduj?c w?asne urz?dzenie fotowoltaiczne czynicie si? Pa?stwo niezale?nymi energetycznie. Inteligentne systemy sieciowe oraz coraz bardziej wydajne systemy akumulacji energii czyni? ca?kowite lub cz??ciowe wykorzystanie w?asnej energii coraz bardziej interesuj?cymi. Nadmiarowe ilo?ci pr?du z urz?dzenia fotowoltaicznego mo?ecie Pa?stwo dostarcza? do sieci publicznej sprzedaj?c go po stawkach wynegocjowanych z operatorem.

Inwestycja w przysz?o?? planety

Nie sta? nas ju? d?u?ej na olej i gaz. Pr?d z energii s?onecznej pomaga redukowa? emisj? CO2 i odci??y? tym samym ?rodowisko naturalne. Decyduj?c si? na urz?dzenie fotowoltaiczne Energetica, decydujecie si? tez Pa?stwo na producenta, ktry przy produkcji swoich modu?w dba o minimalizacj? produkcji CO2, produkuje w Europie i nie zanieczyszcza ?rodowiska naturalnego.
Dla porwnania: ilo?? energii grzewczej, jak? mo?n? uzyska? z 1 l. benzyny, to warto?? ok. 10 kWh i powoduje wytworzenie ok. 2,7 kg CO2. Urz?dzenie fotowoltaiczne Energetica o powierzchni 30 m2 produkuje rocznie 5 200 kWh pr?du i redukuje tym samym ilo?? emisji CO2 do atmosfery o ok. 3800 kg.
Wystarczaj?cym ostrze?eniem powinny by? dla nas zdarzenia w Czernobylu i Fukushima, gdzie tania energia atomowa doprowadzi?a do totalnej katastrofy regionalnej. Jeste?my odpowiedzialni za zatrzymanie zmian klimatycznych na naszej planecie, ktr? chcemy przekaza? przysz?ym pokoleniom w takim stanie, aby ?ycie na Ziemi by?o zdrowe i szcz??liwe. My przyj?li?my na siebie t? odpowiedzialno??.

Ju? w roku 1970 wskutek kryzysu naftowego zosta?y uruchomione pierwsze programy badawcze i finansuj?ce budow? urz?dze? przetwarzaj?cych energie s?oneczn? na energi? elektryczn?. Wwczas to ludzko?? zwrci?a swoj? uwag? na ochron? ?rodowiska oraz kwestie ochrony zmieniaj?cego si? klimatu. Dlaczego nie wykorzysta? niesko?czonej energii S?o?ca, ktre codziennie wysy?a w swoich promieniach na Ziemi? energi? 10 tys. razy wi?ksz? ni? roczne potrzeby energetyczne ca?ej ludzko?ci? Fotowoltaika jest dojrza?? technik?, ktra pozwala na swoim dachu, czy fasadzie domu produkowa? energi? elektryczn?.

Nowoczesne ogrzewanie FAL? CIEP?A tworzy bardzo korzystny klimat jak przy piecu kaflowym.
Jest znacznie ta?sze ni? klasyczne rozwi?zania.
Udowodniono bardzo wysok? skuteczno?? i oszcz?dno?? energii nawet do 70%.
Pod ka?dym wzgl?dem najlepsze i najta?sze ogrzewanie na ?wiecie!