Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
A+ R A-

Jak to dzia?a?

Klasyczne systemy ogrzewania konwektorowego powoduj? niezdrowy klimat w pomieszczeniu i w dodatku s? bardzo kosztowne. Jak to dzia?a?

Niezdrowy klimat i wysokie koszty przy ogrzewaniu konwekcyjnym (olej, pelet, gaz, ekogroszek, pompa ciep?a, ogrzewanie pod?ogoweTradycyjne systemy grzewcze (olej, gaz, pelet, ekogroszek, pompa ciep?a, ogrzewanie pod?ogowe, elektryczne piece akumulacyjne itp.) ogrzewaj? najpierw powietrze, poprzez ktre cz?owiek odczuwa ciep?o. Ta metoda ma bardzo wiele wad. Ciep?e powietrze unosi si? zawsze do gry, a wraz z nim cenna energia. Pod sufitem tworzy si? kosztowna poduszka ciep?a, ktre przenika bardzo szybko na zewn?trz. Powstaje pionowy rozk?ad temperatur, tj., stopy s? w strefie np. 18 C (nieprzyjemnie!), uszy s? ju? "czerwone" bowiem na poziomie g?owy jest znacznie cieplej (np. 21C), a pod sufitem temperatura osi?ga co najmniej 24 C, co tam u gry nikomu jednak nic nie daje, bo nikogo tam nie ma. Drobiny kurzu i ?yj?ce w nim roztocza itp. szybuj? wraz z cyrkuluj?cym powietrzem w pomieszczeniu. Skutki tej metody s? bardzo kosztowne i niezdrowe. Droga energia cieplna wytracana jest g?wnie pod sufitem na zewn?trz pomieszczenia.

Pr?dko?? wytracania si? ciep?a na zewn?trz wzrasta bardzo mocno wskutek rosn?cej r?nicy mi?dzy temperatur? w pokoju a temperatur? na zewn?trz. Poniewa? pod sufitem panuj? temperatury zwykle wi?ksze od 24 C zatem straty ciep?a s? tam bardzo du?e, a to ju? tylko kosztuje i niczego nie daje. Poduszka ciep?ego powietrza pod sufitem gromadzi w sobie wi?ksz? cz??? energii cieplnej dostarczanej przez tradycyjne systemy ogrzewania. Ta sytuacja jest niereformowalna, bo taka jest fizyka technik klasycznych opartych na znanych nam powszechnie grzejnikach c.o. czy ogrzewaniu pod?ogowym, gdzie no?nikiem ciep?a jest nagrzane kaloryferem powietrze.

Cieplejsze od ?cian powietrze oddaje non-stop wilgo? do ?cian, a skutek to bardzo suche powietrze i wilgotna ?ciana.
Tradycyjne systemy ogrzewania konwekcyjnego musz? z natury rzeczy wysuszy? powietrze. Dlaczego tak si? dzieje? Ot? temperatura podgrzewanego przez grzejnik konwektorowy powietrza jest w tradycyjnych metodach grzewczych zawsze wy?sza od temperatury ?ciany, sufitu, pod?ogi czy mebli. Para wodna znajduj?ca si? w powietrzu musi zatem osadzi? si? w zimniejszej ?cianie czy suficie, skraplaj?c si? tam jako rosa. W ten sposb powstaje nieprzyjemny, "wysuszony" klimat pomieszczenia, ktry systematycznie przez 6 do 7-miu miesi?cy grzewczych os?abia odporno?? naszych grnych drg oddechowych wskutek silnego wysuszania b?on ?luzowych. Poza tym dochodzi bardzo cz?sto do powstawania ple?ni w nawilgacanej t? metod? ?cianie. Ple?nie w ?cianach nigdy nie by?y zdrowe ani dla ?cian, ani tym bardziej dla ?yj?cych w nich ludzi. Infekcje grnych drg oddechowych sta?y si? codzienno?ci? w porze zimnej odk?d powsta?y tradycyjne systemy c.o. pracuj?ce w oparciu o unoszenie si? nagrzanego powietrza.

Wa?ne pytanie:
czy mo?na temu zaradzi?? Tak. Rozwi?zaniem jest fala ciep?a. Jest to najstarszy i najzdrowszy i bardzo dobrze znany naszemu gatunkowi sposb ogrzewania cia?a. Pierwszym naturalnym ?rd?em fali ciep?a dla cz?owieka by?o i jest nadal s?o?ce. Znacznie p?niej cz?owiek opanowa? sztuk? wytwarzania takiej fali ciep?a konstruuj?c wspania?y, klasyczny piec kaflowy (jeszcze dzisiaj bardzo cz?sto stosowany) na drewno, w?giel czy nawet pr?d... prosz? si? jednak nie obawia? - nie musimy czeka? ani na s?oneczn? pogod?, ani nie musimy te? pali? mozolnie w piecu kaflowym, czy p?aci? wysokie rachunki za pr?d. Europejska, ekologiczna, energooszcz?dna i opatentowana technologia easyTherm rodem z Austrii da?a nam narz?dzie tak doskona?e jak ?ADNE do tej pory - o tym poni?ej.


Nowoczesne ogrzewanie na fal? ciep?a tworzy bardzo korzystny klimat w pomieszczeniu i jest przy tym znacznie ta?sze ni? klasyczne rozwi?zania. Jak to dzia?a? Praktycznie - identycznie jak tradycyjny piec kaflowy, tyle, ?e znacznie wygodniej i ... znacznie taniej.


Zdrowy klimat i niskie koszty ogrzewania fal? ciep?aFala ciep?a w przeciwie?stwie do tradycyjnego konwekcyjnego c.o. transportuje ciep?o bezpo?rednio, bo bez pomocy nagrzewanego najpierw powietrza. Ta pozornie ma?a r?nica decyduje o przewadze fali ciep?a nad rozpowszechnionymi konwekcyjnymi metodami c.o. i to pod ka?dym wzgl?dem. Panel easyTherm wysy?a fal? ciep?a dzi?ki swojej wyrafinowanej konstrukcji zawsze tylko przed siebie ogrzewaj?c rwnomiernie pod?og?, ?ciany, meble, sprz?ty domowe i sufit. Powietrze nagrzewa si? przy tej metodzie stosunkowo najwolniej i pozostaje niejako zawsze nieco ch?odniejsze od ?cian, pod?ogi, sufitu itp. Nie ma r?nic temperatury mi?dzy pod?og? a sufitem, bowiem nie ma potrzeby zmusza? powietrze do cyrkulacji (rysunek obok). Znika zatem zjawisko cyrkulacji powietrza, ktre zachowuje si? w pomieszczeniu bardzo stabilnie. Rwnie? niepotrzebna staje si? poduszka kaloryczna pod sufitem. Znikn??y tym samym "wady wrodzone" systemw tradycyjnych.

Sucha ?ciana - wilgotne, zdrowe i przyjemne powietrzeBardziej od powietrza dogrzane ?ciany, pod?oga i sufit oddaj? te? wtrnie fal? ciep?a do otoczenia, co powoduje, ?e nawet w pasywnej fazie pracy panela easyTherm (kiedy to panel nie pobiera energii!) fale ciep?a docieraj? do ludzi ze wszystkich stron nadal ogrzewaj?c nasze cia?o. A zatem panel nie musi dzia?a? non-stop, lecz tylko wtedy gdy temperatura powietrza opadnie poni?ej zadanej na termostacie (np. poni?ej zadanych 21C). Bardzo wa?ne jest, ?e znika tym samym "energo?erna" (i nikomu niepotrzebna!) "poduszka cieplna" pod sufitem. Badania i pomiary naukowe wykaza?y, ?e wskutek takiego rwnomiernego rozk?adu temperatury w pomieszczeniu potrzeby energetyczne dla ogrzewania fal? ciep?a w pomieszczeniu s? mia?d??co mniejsze w stosunku do systemw konwekcyjnych, gdzie te ostatnie wymagaj? przeci?tnie od 120% do 160% wi?cej energii, aby osi?gn?? w przybli?eniu podobny komfort cieplny dla osb przebywaj?cych w takim samym pomieszczeniu, ale wyposa?onym w panele easyTherm.

Zdrowie i komfort cieplny? Obok bezdyskusyjnych korzy?ci ekonomicznych nie wolno zapomina? o korzy?ciach zdrowotnych i komforcie cieplnym. Te ostatnie wynikaj? z szybkiego, bowiem bezpo?redniego oddzia?ywania fali ciep?a na cia?o cz?owieka. Fala ciep?a dzia?a nie tylko na powierzchni? skry (taki efekt powstaje przy kontakcie z nagrzanym powietrzem w systemach tradycyjnych), lecz tak?e g??boko penetruje cia?o, daj?c przez to bardzo szybko efekt b?ogiego uczucia ciep?a i witalizacji ustroju - dok?adnie takie samo dzia?anie ma stary, tradycyjny, klasyczny, nagrzany piec kaflowy. W?a?nie Ten rodzaj ciep?a ma bardzo korzystny wp?yw na proces leczenia przezi?bie?, infekcji, r?nych kontuzji i bardzo wielu innych schorze?. Zreszt? od dawna fala ciep?a stosowana jest w medycynie, sanatoriach oraz w modnych teraz o?rodkach WELLNES i SPA. Fala ciep?a rzeczywi?cie dzia?a terapeutycznie, a teraz wreszcie trafia do naszych mieszka? i biur. Ogrzane ?ciany nawilgacaj? non-stop ch?odniejsze od nich powietrze, co skutkuje wr?cz idealnym dla zdrowia i bardzo przyjemnym klimatem w domu, w biurze czy gdziekolwiek indziej. Skutkiem tego b?ony ?luzowe nie s? wysuszone i wreszcie znowu w normalny, naturalny sposb "filtruj?" szybuj?ce w powietrzu wirusy, bakterie czy roztocza. Praktycznie w okresie grzewczym nie dochodzi wwczas do infekcji przezi?bieniowych, a osoby nawet ju? zainfekowane czy przezi?bione bardzo szybko pozbywaj? si? choroby poprzez nagrzewanie cia?a fal? ciep?a, ktra skuteczniej dostarcza energi? ustrojowi ni? nawet bardzo silnie rozgrzane powietrze. Liczni nabywcy techniki easyTherm potwierdzaj? jednog?o?nie te zalety w praktyce.
Ogrzewanie fal? ciep?aEasyTherm jest rwnie? korzystne pod wzgl?dem kosztw --> zobacz wi?cej...Nowoczesne ogrzewanie FAL? CIEP?A tworzy bardzo korzystny klimat jak przy piecu kaflowym.
Jest znacznie ta?sze ni? klasyczne rozwi?zania.
Udowodniono bardzo wysok? skuteczno?? i oszcz?dno?? energii nawet do 70%.
Pod ka?dym wzgl?dem najlepsze i najta?sze ogrzewanie na ?wiecie!